ජීවන් තොණ්ඩමන් සහ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි අමාත්‍යවරු ලෙස දිවුරුම් දෙති

ජීවන් තොණ්ඩමන් සහ පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි නව අමාත්‍යවරු ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.…