රාජ්‍ය ඇමති තොන්ඩමන්ගේ නිවසේ ජල බිල්පත් හිඟය ලක්ෂ 6 ක්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොන්ඩමන්ගේ නිවසෙහි ජල බිල්පත් හිඟය රුපියල් ලක්ෂ 06 කට අධික බව ජාතික ජලසම්පාදන…