මෙරට ආර්ථිකය ගැන මහ බැංකුවෙන් තවත් වාර්තාවක්

2022 ජුලි මාසයට සාපේක්ෂව අ‍ගෝස්තු මාස‍යේදී මෙරට නිෂ්පාදන හා සේවා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක ඉහළයෑමක් පෙන්නුම් කර…