ජෙරම් ප්‍රනාන්දු දේවගැතිවරයා විදෙස් ගත වෙලා

දේශනයක් අතරතුර ජෙරම් ප්‍රනාන්දු දේවගැතිවරයා පළකළ අදහස් ගැන මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය තුළ වැඩි අවධානයක් යොමු…