දේවගැති ජෙරම් සමග සම්බන්ධයක් නෑ / මහින්ද රාජපක්ෂ කියයි

ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදුකළ ශ්‍රී ලාංකික දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු සහ සිම්බාබ්වේ දේවගැති යූබර්ට් ඒන්ජල් සමඟ කිසිදු ආකාරයක…

බුදුන්ට අපහාස කළ දේවගැති ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි නියෝග

ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු නමැති දේවගැතිවරයකු විසින් ආගමික සංහිඳියාවට හානි වන අයුරින් ප්‍රකාශයක් කිරීම පිළිබඳ වහාම පරීක්ෂණයක් ආරම්භ…