යෝධ පැන්තම් ජෙලිෆිෂ් කැමරාවට හසුවෙයි (Video)

දුර්ලභ වර්ගයේ පැන්තම් ජෙලිෆිෂ් සත්ත්වයකු විද්‍යාඥයන් විසින් කැමරාවට හසුකරගෙන තිබෙනවා. කැලිෆෝනියාව ආශ්‍රිත ගැඹුරු මුහුද තුල දීයී…