සුපිරි ධනවතා ඇමසොන් සමාගමේ මුල් පුටුවෙන් බැස යයි

ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් අතර දෙවන තැන පසුවන ජෙෆ් බෙසොස් ,ඇමසොන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධුරයෙන් ඉල්ලා…