මිනිසා නිපදවූ ප්‍රබලම දුරේක්ෂය අභ්‍යවකාශයට යවයි (Video)

මෙතෙක් මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ දියුණුතම හා ප්‍රබලතම අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය වන නාසා ජේම්ස් වෙබ් අද සාර්ථකව…