රැඳවියෙකු මියයාම සිද්ධියට ජේලර්වරුන් 3කගේ වැඩ තහනම්

කඳුරුගස්ආර වැඩ කඳවුරේ රැඳවියෙකු මියයාම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බන්ධනාගාර ජේලර්වරුන් තිදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්…