අපහාස නඩුවෙන් ජොනී ඩෙප්ට වැඩි වාසි / දෙදෙනාම වරදකරුවන් වෙයි

හොලිවුඩ් නළු නිළි යුවළක වන ජොනී ඩෙප් සහ  ඔහුගේ හිටපු බිරිඳ ඇම්බර් හර්ඩ්, එකිනෙකාට අපහාස කර…