ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් ඝාතනයට පොලිස් නිලධාරියකු වැරදිකරු වෙයි

අමෙරිකානු කළු ජාතික ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් ඝාතනයට හිටපු මීනියාපොලිස්, පොලිස් නිලධාරී ඩෙරෙක් චොවින් වැරදිකරු වෙයි. සති 03ක…