පාසල්වල ඉගැන්වීම් කළත් අරගලය දිගටම / ගුරු සංගම්

අද දිනයේ ප්‍රාථමික අංශ ඉගැන්වීම කටයුතු සඳහා ගුරුවරුන් සම්බන්ධ වුවද සිය අරගලය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන බව…