එක රටක් එක නීතියක් වැඩපිළිවෙල ගැන ඥාණසාර හිමිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

“ශ්‍රී ලංකාව තුළ එක රටක්, එක නීතියක් යන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම” වෙනුවෙන් පිහිටවූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක…