ටජිකිස්ථාන දේශසීමාව ආසන්නයේ දී තලේබාන්ට ප්‍රහාරයක්

ටජිකිස්ථානය ආසන්න ඇෆ්ගන් දේශසීමාවේ පිහිටි බල්ක් ප්‍රාන්තයේ , තලේබාන් ආණ්ඩුකාරවරයා ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිබෙනවා.…