ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයන තහනම ඉවත් කළ ගැසට් නිවේදනය බල රහිතයි

ටයිල් හා නානකාමර උපාංග ආනයනය තහනම් කරමින් පනවා තිබූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ඊයේ…