ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය අවහිර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වෙත ප්‍රවේශය අවහිරවීමක් වාර්තා…