ගුවන් අනතුරකින් සුප්‍රකට “ටාසන්” නළුවා ඇතුළු පවුලේ සියල්ලන් මරුට

සුප්‍රකට ටාසන් කතා මාලාවට රංගනයෙන් දායක වූ , ජෝ ලාරා ගුවන් අනතුරකින් මරණයට පත්ව තිබෙනවා. ප්‍රංශ…