සාමය උදාවන කාශ්මීරයේ දැවැන්ත ටියුලිප් මල් යායක් පිපෙයි

ඉන්දියානු – පකිස්ථාන මායිමේ පිහිටන කාශ්මීරය ලෝකයේ අවදානම් සහගත කලාපයක් වනවා. ඒ ඕනෑම මොහොතක ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක්…