ටෙස්ලා හා ටාටා සමාගම් විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිපදවීමේ එකඟතාවයකට

විද්‍යුත් මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය සඳහා ටාටා හා ටෙස්ලා සමාගම් අතර එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමට නියමිත බව…