තෙල් පෝලිම්වල සිටින පුද්ගලයින්ට හෙට (27) සිට ටෝකන්

ඉන්ධන පෝලිම්වල සිටින පුද්ගලයින්ට හෙට (27) සිට පිරවුම්හලට අනන්‍ය වූ ටෝකන් පතක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා…