අදික ජනගහනය ඇති නගරවලින් 2030 දී ටෝකියෝ දෙවන තැනට

ඉන්දියාවේ නාගරික ජනගහනය වාර්තාගත මට්ටමින් ඉහළ යමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා. 2011 දී ,…