ජනතාවට සැක මතුවූ ගාළුමුවදොර ඩයලොග් කුළුණ ගැලවෙයි

ගාලු මුවදොර ධාරිතා වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණෙන් සවිකළ සෙලියුලර් ඇන්ටනා ඒ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව විසින් කරන ලද පැමිණිලි…