ගෝටාගෝගම ප්‍රහාරයට සමන් ලාල් , ඩෑන් ප්‍රියසාද් ඇතුළු 8ක් රිමාන්ඩ්

පසුගිය 09 වනදා ගාලුමුවදොර අරගලයට පහරදීමේ සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු, ඩෑන් ප්‍රියසාද්…

ඩෑන් ප්‍රියසාද් අත්අඩංගුවට

මැයි 9 වැනි දා සිද්ධිය ගාලුමුවදොර අරගල භූමියට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඩෑන් ප්‍රියසාද් නැමැත්තා ද අද…