තරුණ තරුණියන්ට ඩිජිටල් හැදුනුම්පතක්

වයස අවුරුදු 15ට වැඩි 29ට අඩු සියලු තරුණ තරුණියන්ට ඩිජිටල් හැදුනුම්පතක් හදුන්වා දීම අද සිදු කෙරෙනවා.…