දකුණු ආසියාවේ පළමු ඩිස්නිලන්තය ලංකාවේ ඉදිකිරීමට සූදානමක්

මැලේසියානු සහ කොරියානු ආයෝජන සමාගමක් වන කැවිටිෂන් සමාගම විසින් (යෝජිත) බෝපිටිය විවේක උද්‍යානයේ දී දකුණු ආසියාවේ…