වරාය ආරක්ෂා නොකළොත් ආරක්ෂාව අවදානමේ / ඩීව් ගුණසේකර – Audio

රටක වරායන් වෙනත් පාර්ශවයන් වෙත පැවරීම සමග එරට ජාතික ආරක්ෂාව බිදවැටීම ස්ථිර බව හිටපු අමාත්‍යවරයකු වන…