සීමාව ඉක්මවා ගාස්තු අය කළ පෞද්ගලික රෝහල් හා රසායානාගාරවලට ලක්ෂ 55ක දඩයක්

ඩෙංගු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ හා රුධිර ගණන පරීක්ෂණ සඳහා ගාස්තු අය කළ පෞද්ගලික රෝහල් හා වෛද්‍ය රසායනාගාර…