විසඳුම් දෙන තෙක් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ – ඩෙංගු කාර්ය සහයකයෝ

තම ගැටලුවට විසඳුම් ලබාදෙන තෙක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් නොවන බව සමස්ත ලංකා ඩෙංගු මර්දන සහයකයින්…