ඩෙල්ටා ප්ලස් බරපතල විය හැකියි / අනතුරු ඇඟවීමක්

ඩෙල්ටා ප්ලස් අනු කොවිඩ් ප්‍රභේදය මෙරට ව්‍යාප්ත වීම සඳහා බොහෝ විට විදෙස් රටවලින් පැමිණෙන පුද්ගලයින් හේතුවිය…

“ඩෙල්ටා ප්ලස්“ කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේදය රටවල් 11කින්

ඉන්දියාවෙන් ව්‍යාප්තවීම ආරම්භ වූ අලුත්ම “ඩෙල්ටා ප්ලස්“ කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේදය රටවල් 11කින් සොයා ගනු ලැබ තිබේ.…