පළමු ආණ්ඩුකරු විසූ – ඩොරික් බංගලාව – Doric Bungalow

අද අපේ කතාව අතීතයේ අභිමානවත් ව පැවති වර්තමානයේ ගරාවැටෙමින් යන නටඹුන් පමණක් දැකිය හැකි අතීත බංගලාවක්…