ඩොලර් බිලියනයක ණය ගිවිසුමට ඉන්දීය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

ඉන්දියාව සමග අත්සන් තැබීමට නියමිත ඩොලර් බිලියනයක ණය ගිවිසුම සඳහා ඉන්දීය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී…