ගෙවන්න ඩොලර් නැතිව තෙල් නැව් අතරමග

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් මෙරටට ළඟා වූ ඉන්ධන නෞකාවලටගෙවීම් කිරීමට මෙතෙක් නොහැකි වී ඇතැයි ලංකා ඛනිජ තෙල්…

රටට ඩොලර් හිඟයක් තිබියදී අලුත්ම ජල ප්‍රහාරක රථයක් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නලා

විරෝධතාවයන් මැඩ පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ආරක්ෂක අංශ විසින් භාවිත කරනු ලබන නවතම ජල ප්‍රහාරක  රථයක් (water canon)…