ඉදිරි මාස 12 ලංකාවට ඉතා අසීරුයි / ජනතාවට ඇත්ත කිව යුතුයි -ආචාර්ය ඩබ්.ඒ. විජේවර්ධන

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ණය අර්බුදයක ගිලී පවතී. ගත් ණයවලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පියවීමට තිබෙන නිසාම…