ණය උගුලෙන් ලංකාව බේරගත්තේ අපි / චීනය කියයි

චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාව බටහිර රටවල ‘ණය උගුලෙන්’ බේරාගත් බව කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලය ප්‍රකාශ කරයි.…