තංගල්ල කාල්ටන් නිවස වටලා විරෝධතාවයක්

රටේ පවත්නා දැඩි අස්ථාවර තත්ත්වය හා අඛණ්ඩව ඉහළ යන ඉන්ධන මිලට විරෝධය පා මේ වන විට…