ඉදිරි පැය 24 තුල වැසි හා තද සුළං

ඉදිරි පැය 24 තුළ නිරිත දිග කොටසේ වැසි තත්ත්වය සහ දිවයින හරහා විටින් විට තවදුරටත් තද…