භූමදාන මාර්ගෝපදේශය යටපත් කිරීම ගැන අමෙරිකාවේ කනස්සල්ල

කොරෝනා භූමදාන මාර්ගෝපදේශ ශ්‍රී ලංකාව විසින් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ලට පත්වන බව , ශ්‍රී ලංකාවේ…