කොල්ලකරුවන් මෙල්ල කළ පොලිස් සැරයන්

දිනය පසුගිය 26 වැනිදාය. වෙලාව දහවල් එක පසුවී තිබුණි. එම අවස්ථාවේදී තඹුත්තේගම නගරය වෙනදා මෙන්ම ජනාකීර්ණ…