වේල්ල වීදීයෙන් මළ සිරුර හමුවූ තරුණිය ගැන හිටපු තරුණ සේවා සභා සභාපතිගේ සටහනක්

කොළඹ වේල්ල විදියේ දී ගමන් මල්ලක දමා තිබු හිස සුන් කාන්තාවක ගේ මළ සිරුරේ අනන්‍යතාවය පොලිසිය…