තල්පේ වෙරළේ ස්වභාවික හතරුස් කොටු නාන තටාකය – Photos

අද අපේ සංචාරය සටහන වෙන් වන්නේ  තවත් ලස්සන මුහුදු තීරයක්, ඒ වගේම නාන තටාකයක් පිළිබදවයි. තල්පේ…