ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමයි

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමා තිබෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා…