වන අලියාට හිංසා කළ ටික් ටොක් රියදුරාට ලක්ෂ 2ක දඩයක්

ත්‍රිකුණාමල – හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සැරිසරමින් සිටි වන අලියකු පසු පස කැබ් රථයකින් ලුහු බඳිමින් එම…