ළදරුවන් සහ ගැබිනි මව්වරුන්ට දෙන ත්‍රිපෝෂත් නෑ

ළදරුවන් සහ ගැබිනි මව්වරුන්ට ලබාදීම සඳහා තවදුරටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ගබඩාවල ත්‍රිපෝෂ නොමැති බව පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා…