31 වනදාට පෙර සෑම ත්‍රී රෝද රථයක්ම පොලිසියේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යයි

ලබන 31 වනදාට පෙර දිවයිනේ සෑම ත්‍රි රෝද රථයක්ම ඔවුන්ට අදාළ පොලිස් ස්ථානයේ ලියාපදිංචි වී අදාළ…