තලේබාන් බලාධිකාරය ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීම කෙසේ බලපායි ද? – BBC

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉස්ලාමීය මූලධර්මවාදී තාලිබාන් සංවිධානයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බලාධිකාරය පිළිගෙන ඇති අතර එම සංවිධානය විසින්…