තලේබන් කාබුල් වෙත ළංවෙයි / ආසන්න නගරය අල්ලයි

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවර හුදකලා කරමින් ආසන්නයේ පිහිටි ගස්නි නගරය තාලේබාන් සංවිධානය විසින් අත්පත් කර ගෙන තිබෙනවා.…