තැපල් ගාස්තු වැඩි වෙයි

තැපැල් ගාස්තු ලබන 15 වනදා සිට සංශෝධනය කිරිමට නියමිතව තිබේ. ඒ අනුව රුපියල් 15ක් වන සාමාන්‍ය…