තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් 36,000ක් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව ලැබුණු තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් අතරින් 36,000 ක් ප්‍රතික්ෂේපවී ඇත. අයැදුම්පත් සම්පූර්ණ…