පන්දු 6කදී තිසර පෙරේරා එල්ල කළ 6 පහර 6- (VIDEO)

අන්තර් සමාජ තරගයකදී තිසර පෙරේරා පන්දුවාරයක් තුල 6 පහර 6ක් එල්ල කළ අවස්ථාවේ දර්ශන.