තිස්ස වැව හාරන චීන ජාතිකයන්ගේ ඇඳුම හමුදාවේ ඒවා නොවේ

තිස්සමහාරාම වැවේ රොන් මඩ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ චීන ජාතිකයින් මහජන චීන හමුදාවට අයත් නොවන අය…